The drama is about a young comic artist Qi Nian trying to find inspiration for her next project but has no experience with relationships. She chances upon Ji Yan Xin, a cold and arrogant professor. And their story begins. 

No. of episodes: 24
Genre: Romance, Friendship, Comedy
Native title: 好想和你在一起
Original network: Tencent Video

Premiere: 19 Nov 2020

Rating: 4 out of 5.

Trailer

Cast

Ji Xiao Bing

Ji Yan Xin

Zhang Ya Qin

Qi Nian

Marcus Li Ming De

Key Ji Si Qi

Kylie Zhou Kai Kai

Lu Qing Wu

Yang Yu Tong

Ji Qiu

%d bloggers like this: