Lu Li fell in love with her senior, a genius programmer, and inspires to work in his company after graduation. However, his company only recruits male programmers, so she disguises to enter. 

No. of episodes: 30
Genre: Romance, Friendship, Business
Native title: 程序员那么可爱
Original network: Tencent Video

Premiere: 10 Sep 2021

Rating: 4.5 out of 5.

Trailer

Cast

Xing Zhao Lin

Jiang Yi Cheng

Bambi Zhu Xu Dan

Lu Li

Yi Da Qian

Chen Yi Ming

Tian Yi Tong

Jiang Zi Tong

Guan Xin

Gu Xiao Xi

Jun Sheng

Tang Xu

Sheng Lang Xin

Li Man

Zhao Zheng Yang

Wang Kai

%d bloggers like this: