The romance between two online friends, genius scientist Yang Lang Hang and inspire-to-be scientist Bai Ling Ling. She does not know his real identity but fell for him for over 6 years. His comment made her graduation delayed for a year, Ling Ling hated Yang Lang Hang not knowing he is ‘him’. 

No. of episodes: 24
Genre: Romance, Science, School
Native title: 当爱情遇上科学家
Original Network: Tencent Video, iQiyi

Premiere: 25 Sep 2021

Rating: 4 out of 5.

Trailer

Cast

Jasper Liu

Jasper Liu Yihao

Yang Lang Hang

Zhou Yu Tong

Bai Ling Ling

Wu Cheng Xu

Zheng Ming Hao

Cao Xi Yue

Guan Xiao Yu

Dai Jing Yao

Ouyang Yin Fan / Ouyang Yi Fan

Li Lin Fei

Jing Jing

Zhang Ke

Zhang Yi An

Fu Yun Zhe

Zhai Qin Yi

%d bloggers like this: