My Heart

The drama is set in a fantasy fictional world where every human living in the same country posses a certain power. Everyone, except Lu Qing Qing. One day she bumped into the snobbish on the outside, but nice Prince Nangong Yi Xin and discover her power but still unsure how to unlock the talent.

No. of episodes: 24
Genre: Fantasy, Romance, Historical
Native Title: 卿卿我心
Original network: iQiyi, Tencent Video

Premiere: 9 Dec 2021

Trailer

Cast

Jason Gu Jia Cheng

Nangong Yi Xin

Cheng Xiao

Lu Qing Qing

Yang Ze

Nangong Ming Yang

Wang Yi Fei

Lu Yun Xi

Hai Yi Tian

Hai Yi Tian

Lu Ming Zhu

Wang Yi Nuo

Yuan Qing

Qiu Hong Kai

Si Kong Ying

Will Song Wen Zuo

Wil Song Wen Zuo

Qi Yi

Jessie Fu Yaning

Bai He

%d bloggers like this: