A romance story between an aircraft mechanic Su Mu and a modern world little princess Tian Tian. Tian Tian is an aspiring architect that aims to one day build her dream home. Her family owns an ice cream store right opposite Su Ma’s office.

No. of episodes: 22
Genre: Romance
Native Title: 住我对面的小哥哥
Original network: Tencent Video

Premiere: 16 Sep 2021

Rating: 3 out of 5.

Trailer

Cast

Zhang Yi Qin

Su Mu

Ding Yi Yi

Tian Tian De

Pan Zi Yan

Mia Ma Yi

Liu Zhi Wei

Hui Zi

He Yu

Wang Yan Yi

Hua Yu Jie

Hua Yu Jie

Liu Yan Cheng

Li Di

Zhang Shuang Li

Doctor Gao

%d bloggers like this: