The Blooms at Ruyi Pavilion

Powerful Fu Family has 3 children, Fu Rong is the second daughter but a mischevious one that always get in trouble. She foresee herself marrying a duke name Su Xu Jin and led to a tragic ending. Fu Rong tries her best to avoid him at all cost in real life. 
  • No. of episodes: 40
  • Genre: Romance, Friendship, Historical, Palace
  • Original network: iQiyi
  • Native title: 如意芳霏
  • Premiere: 21 Oct 2020

Teaser

Zhang Zhe Han

Xu Jin / Prince Su

Ju Jing Yi

Fu Rong

Liu Yi Chang

Xu Ping / Prince An

Kiki Xu Jiaqi

Fu Xuan

Wang You Shuo

Wu Bai Qi / Little Marquis

Jiang Shan

Cui Wan / Princess