Unusual Idol Love

Unusual Idol Love Cdrama Poster 1

Romance between a popular idol Hu Li with a secret identity and a happy-go-lucky girl Ji Nian. Idol Hu Li was staged for a suicide as he was depressed but was saved and seek shelter under Ji Nian’s home.

No. of episodes: 24
Genre: Fantasy, Romance, Comedy
Native title: 新人类! 男友会漏电
Original network: iQiyi

Premiere: 27 March 2021

Trailer

Cast

Ao Rui Peng

Ao Rui Peng

Hu Li / Shi Tou

Rain Lu Xiao Yu

Rain Lu Xiao Yu

Ji Nian / Man Tou

Jackey Zhu Zi Jie

Jackey Zhu Zi Jie

Bai Dong Chen

Huang Hao Yue

Huang Hao Yue

Zhou Yi Fei

Wang Yong Feng

Wang Yong Feng

Yang Zhe

%d bloggers like this: